• Slide1

    Fadhili betekent medeleven of zorgen

    De stichting levert een bijdrage aan het geluk van anderen door kansarme mensen te helpen

    Lees meer...

Beleidsplan Stichting Fadhili

2014-2016

1.Inleiding

Op 2 mei 2014 is het bestuur van stichting Fadhili bijeengekomen om een beleidsplan vast te stellen. Hierbij is onze actuele beleid vast beschreven. Het beleidsplan zal een keer per jaar herzien en aangepast worden als het nodig.

2.Strategie

De principes van de stichting zijn:
a. Doelstellingen
De stichting heeft ten doel:
-het samenwerken met andere stichtingen in Burundi, DR Congo en Rwanda
-het ondersteunen en bevorderen van de zelfstandigheid van de kansarmen
-de participatie in het maatschappelijk werk promoten
-inzet in de gezondheidszorg
-het strijden tegen honger
-fondsen inzamelen voor projecten

b. Geen loon en winstoogmerk
In onze statuten (art.3.5) staat dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. Wel hebben ze recht op vergoeding voor de gemaakte onkosten in de uitoefening van de functie. De stichting streeft ook niet naar winst.

3.Beleid
a. Werkzaamheden
M.Manywa (voorzitter) en Chantal Uwase ( Secretaris) vormen het bestuur.
Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken voor wat betreft het functioneren van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten welke projecten worden naar donateurs gestuurd.
De projecten die worden gesteund komen uit Burundi, DR Congo en Rwanda. Eerst worden ze vertaald naar het Nederlands voor dat ze naar donateurs gaan.
Om aandacht voor de projecten te vragen zal de stichting activiteiten organiseren in Nederland in de vorm van draagvlakactiviteiten.

b. Werving en beheer van fondsen
De stichting zal fondsen werven om projecten te verwezenlijken. De projecten die wij ondersteunen komen van onze partners in de landen waarmee wij werken d.w.z. Burundi, DR Congo en Rwanda. Nadat een project is vertaald zal stichting Fadhili het project naar kennis, donateurs sturen om hun te vragen het project te steunen.
Het beheer van de verkregen fondsen is gewaarborgd door de penningmeester. De penningmeester geeft maandelijks een overzicht van de kosten en baten. De voorzitter zal dat controleren.
Middels de jaarverslag zal de stichting een overzicht van wat in het jaar gebeurd is bekend maken. Deze wordt op de website geplaats (www.stichtingfadhili.nl).beleid